Yves Klein, Venus Bleue (La Vénus d'Alexandrie) 1962/82  

Yves Klein, Venus Bleue (La Vénus d'Alexandrie) 1962/82

 

New selection of works by gallery artists

September 10 - November 31, 2016

Yves Klein
Agostino Bonalumi
Dadamaino
Paolo Scheggi
Turi Simeti
Adolf Luther
Otto Piene
(among others)